עוד רגע :)
נופש בארץ
מוקד שירות חו"ל 03-5151606

מדיניות הפרטיות של השטיח המעופף

מדיניות פרטיות – השטיח המעופף בע"מ

להלן מפורטת מדיניות הפרטיות של חברת השטיח המעופף בע"מ.
פרטי החברה : רחוב נחמה 8, בתל אביב, טל': 03-5151662, פקס': 03-5156510

אנו מודים לך שבחרת להזמין את מוצרי חברת השטיח המעופף בע"מ (להלן: "החברה"). אתרי החברה בכתובות flying.co.il, מופעלים על ידי החברה.
מדיניות הפרטיות של החברה חלה על המידע האישי אודותיך המצוי ברשותה. החברה מתחייבת לשמור על פרטיות המידע האישי אודותיך המצוי ברשותה. החברה מתכבדת לפרט את מדיניות הפרטיות בה נוקטת חברתנו כך שבכל עת יהיה פרוס בפניך מלוא המידע אודות השימוש אשר חברתנו עושה במידע אודותיך והאופן בו היא שומרת עליו.
בנוסף, נשמח לענות על כל שאלה שלך ולספק לך הבהרות הדרושות לך, בכפוף לחוק.
ניתן לפנות אלינו באמצעות המייל :tlunotcarpet@flying.co.il , או בפקס: 03-5156510 או בדואר לכתובת החברה.
שימוש באתר החברה ובמידע ובתכנים המצויים בו ו/או שימוש בשירותי החברה, מהווים הצהרה מטעמך והתחייבות למסור מידע אישי לחברה, מידע השייך לך, באופן נכון ומדויק. כמו כן, מבטאים את הסכמתך לכך שהמידע יישמר במאגרי המידע של החברה וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.
הנך מצהיר כי קראת היטב מסמך זה בדבר מדיניות הפרטיות וכן את התנאים הכלליים של חברתנו המופיעים באתר החברה וכי הנך מסכים לפעול לפיהם בתנאים המפורטים בהם.
מובהר בזאת, כי באם אינך מסכים למדיניות הפרטיות ואו לתנאים הכללים של החברה אינך חייב למסור כל מידע כלשהו לחברה. יחד עם זאת יובהר, כי יתכן ובמידה ולא תמסור לחברה מידע אישי כדרוש על ידה, החברה לא תוכל לספק לך את השירות או את המוצר המבוקש על ידך.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות שלה ואת התנאים הכלליים של חברתנו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.
המסמך מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחס, כמובן, גם לנשים.

א. המידע הנאסף על ידי החברה- החברה קולטת ואוספת מידע מסוגים שונים אודותיך
• מידע אישי?
מידע אישי הוא כל מידע אודותיך המכיל פרטים אישיים שלך שלא ידועים לציבור והמאפשרים זיהוי שלך
לדוגמא : שם ושם משפחה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, מדינת אזרחות ואו תושבות, מצב משפחתי, מגדר, מגבלות רפואיות וציוד רפואי הנדרש לטיסות והעברות, יעדי טיסה, הקלטת שיחות מכירה ומידע נוסף אשר עשוי לשמש לזיהוי המשתמש.
מידע אישי נקלט בחברה בכל התקשרות עם החברה, לרבות: התעניינות ואו בירור ואו ביצוע הזמנות באמצעות נציגי החברה ואו באמצעות האתר ואו באמצעות אפליקציית "בוא נעוף" ואו באמצעות סוכנויות נסיעות הרוכשות שירותים מהחברה, רישום באתרי האינטרנט של החברה, הצטרפות למועדון לקוחות, משלוח פניות לחברה, מידע מרשתות חברתיות בהן שותפה החברה.
מידע אישי אודות קטינים- במידה ונקלט בחברה מידע אודות קטין הרי שהדבר נעשה בתום לב וללא ידיעת החברה וביוזמת אותו קטין וככל שהחברה תתוודע לאמור הרי שהיא תפעל לקבלת אישור האפוטרופוס של הקטין או לחלופין תפעל למחיקת המידע.
פרטי תשלום עבור הזמנות בחברה- פרטי תשלום לא נשמרים בחברה בהתאם לחוק. פרטי התשלום נשמרים אצל ספק תשלום אשר מספק לחברה שירותי סליקה.

• מידע שאינו אישי :
מדובר במידע כללי אשר לבדו לא מאפשר זיהוי שלך, לדוגמא: מוצרי החברה שעניינו את אותך, פרסומות, קישורים שנלחצו, כתובת ((IP, היסטורית השימוש, סוג דפדפן, שפת הדפדפן, הזמן בו נכנסת לאתר ואו לאפליקציה, מיקומך, מידע סטטיסטי כדוגמת אופי השימוש באתר האינטרנט ובשירות של החברה ועוד.
קבצי Cookies - קבצים המותקנים במכשיר באמצעותו אתה משתמש באתר החברה ואו באפליקציה. קבצים אלה עוקבים ומתעדים את דפוס הפעילות שלך באתרי החברה ואו באפליקציה לצורך שיפור חווית הגלישה שלך בהם וכן, התאמת פרסומות, מוצרים ושירותים להעדפותיך ולצרכי הבטחת מידע . ביכולתך למנוע את התקנת קבצי cookies בהגדרות מכשירך.

ב. מטרות איסוף המידע והשימוש בו
קליטת ואיסוף המידע בחברה נעשית לצורך פעילות החברה- מכירת מוצרי תיירות, פרסום מוצרי התיירות ושיווקם לקהל הרחב. לצרכים האמורים החברה פועלת כל העת לשפר את שירותיה להיטיב את מוצריה ולהתאים את פעולות שיווק מוצריה לצרכיך .
החברה תשלח פרסומים כגון:דואר אלקטרוני ו/או באמצעות מסרונים (SMS) ו/או באמצעות הודעות PUSH מידע שיווקי ופרסומי לגבי מוצריה או מוצרים או שירותים אחרים, וכן מידע לגבי עדכונים ו/או חידושים באתר ו/או בשירות לכל לקוח אשר הסכים לקבל שהסכים לכך,.

ג. הבסיס החוקי לשימוש במידע אישי
החברה הינה חברה שומרת חוק ומתוקף כך לא יעשה כל שימוש ואו עיבוד במידע אישי אודותיך ללא הסכמתך ואו ללא הרשאה חוקית.
החברה לא תעביר, לא תפרסם, לא תמכור ולא תסחור במידע האישי שלך אלא אם כן הסכמת לכך באופן מפורש. ככל שהחברה עושה שימוש במידע אישי הרי שזה לצורך שיפור השירות והתאמתו לדרישות הלקוחות.
החברה תעשה שימוש במידע אישי עם קבלת אישורך והסכמתך במסגרת ביצוע הזמנה של אחד ממוצרי החברה. במצב זה החברה תעבד את נתוני הזמנתך לצורך ביצוע הזמנתך.
כמו כן, במידה והסכמת להצטרף למועדון לקוחות ולקבל דיוור מאת החברה בדבר מבצעים, פרסומים והצעות שונות. ביכולתך בכל עת לבטל את הסכמתך, או על ידי פנייה לחברה בכתובת: tlunotcarpet@flying.co.il .
ייתכנו מקרים במסגרתם החברה תחשוף מידע אישי אודותיך בכפוף להוראות חוק ואו בית משפט ו/או רשות אחרת המוסמכת לדרוש חשיפת מידע כאמור.
קיימת לחברה הרשאה חוקית לבצע עיבוד של מידע אישי לצורך פעילותה וצרכיה הלגיטימיים של החברה לדוגמא: איסוף נתונים לצרכי אבטחה ומניעת שימוש זדוני בהם, ניתוח נתונים לצרכי שיפור השירותים והסקת מסקנות לגביהם ועוד.
החברה נעזרת בשירותים של ספקי שירות חיצוניים (להלן: "ספקי השירות החיצוניים") כדוגמת ספק שירותי הסליקה. ייתכן ומידע אישי יועבר לרשות ספקי השירות החיצוניים. ספקי השירות החיצוניים מנועים מלהשתמש במידע האישי למטרות שאינן נתינת השירותים לחברה, ונדרשים למלא את הראות מדיניות הפרטיות של החברה וכן לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות בקשר לשימוש ולשמירה על המידע האישי.
במידה והחברה תמכור את פעילות האתר או האפליקציה או החברה לתאגיד ו/או גוף כלשהו, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות החברה עם פעילותו של צד שלישי, יועבר מידע אישי אך ורק בכפוף לעקרונות מדיניות הפרטיות של החברה.

ד. שימוש במידע שאינו אישי
החברה קולטת מידע שאינו אישי, מידע זה מהותו סטטיסטית. מדובר במידע אנונימי שלא ניתן לקשר אותו או להפיק ממנו מידע אישי. ייתכן והחברה תשתף עם צדדים שלישיים מידע שאינו אישי, לצרכים מסחריים ועל פי שיקול דעתה.
השימוש במידע שאינו אישי הינו למטרת איתור העדפות, מגמות, עניין של אוכלוסיית הלקוחות והתאמת סוגית השיווק של החברה לממצאים אלה.
ה. זכויותיך ביחס למידע האישי אשר נשמר אודותיך בחברה
הנך זכאי לבדוק באם מוחזק בחברה מידע אישי אודותיך כמו כן, הנך רשאי לעיין בו ולקבל עותק ממנו, להגביל את החברה בשימוש במידע זה, ולתקן טעויות או אי דיוקים במידע.
לצורך זכאויות אלה תצטרך למסור לחברה פרטים מזהים אודותיך. החברה תוכל להעביר לעיונך מידע אודותיך בלבד פעם אחת בלבד, פעמים נוספות יהיו כרוכות בתשלום.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה כדי לשלוח אליך פרסומות והצעות שיווקיות. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה, יוסיף להישמר על ידי החברה על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות למשתמש.
פנייה לפי סעיף זה יש להפנות אל דואר מייל tlunotcarpet@flying.co.il או באמצעות פקס מס' 03-5156510 או בדואר רגיל אל: רח' נחמה 8, תל אביב.

ו. החברה מגנה על המידע האישי המצוי ברשותה
החברה מבצעת מאמצים מסחריים טכניים וארגוניים רבים על מנת להבטיח הגנה ברמה טובה על המידע האישי המצוי בחברה. יחד עם זאת אין זה אפשרי שכל המידע יהיה מוגן באופן מוחלט.