עוד רגע :)
נופש בארץ
מוקד שירות חו"ל 03-5151606

תקנון כרטיסי טיסה

הודעה בדבר הגבלת אחריות לכבודה
במרבית הנסיעות הבינלאומיות (לרבות קטעי פנים שהם חלק מנסיעות בינלאומיות), האחריות לאובדן, איחור או נזק לכבודה מוגבלת לכ- 9.07$ ל-ליב. (20.00$ לק"ג) של כבודה רשומה ו- 400.00$ לכבודה בלתי רשומה לכל נוסע מלבד אם הוצהר מראש על ערך יותר גבוה ושולמו היטלים נוספים. בגין סוגים מסויימים של חפצים בעלי ערך, אין אפשרות להצהיר על הערך הגבוה יותר. המובילים אינם מקבלים על עצמם אחריות לטובין שבירים או מתכלים. פרטים נוספים אפשר לקבל מאת המוביל.בכל מקרה של נזק ו/או אובדן כבודה, הנוסע/ת מתבקש/ת לפנות ישירות לחברת התעופה.

NOTICE OF BAGGAGE LIABILITY LIMITATIONS
For most international travel (including domestic portions of international journeys) liability for loss, delay, or damage to baggage is limited to approximately US 9.07$ per pound (US 20.00$ per kilo) for checked baggage, and US 400.00$ per passenger for unchecked baggage unless a higher value is declared in advance and additional charges are paid. Excess valuation may not be declared on certain types of valuable articles.Carriers assume no liability for fragile or perishable articles.Further information may be obtained from the carrier.The passenger shall carefully examine this ticket particularly the conditions of contract.

ADVICE TO INTERNATIONAL PASSENGERS ON LIMITATION OF LIABILITY
Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other then the country of origin are devised that the provisions of a treaty known as the Warsaw convention, may be applicable to the entire journey, including any portion entirely within the country of origin or destination. For such passengers on a journey to, from or with an agreed stopping place in the United States of America, the convention and special contracts of carriage embodied in applicable tariffs provide that the liability of certain carriers parties to such special contracts, for death or a personal injury to passangers, is limited in most cases to damages not to exceed US Dollars 75,000 per passenger, and that this liability up to such limit shall not depend on negligence on the part of the carrier.For such passengers traveling by a carrier not a party to such special contracts or on a jurney not to, from or having an agreed stopping place in the United States of America, liability of the carrier for death or personal injury to passengers is limited in most cases to approximately US Dollars 10,000, US Dollars 20,000.The names of carriers parties to such special contract are available at all ticket offices of such carriers and may be examined on request.Additional protection can usually be obtained by purchasing insurance from a private company, such insurance is not affected by any limitation of the carrier’s liability under the Warsaw Convention or such special contracts of carriage. For further information, please consult your airline or insurance company representative.NOTE: The limit of liability of US 75,000$ above is inclusive of legal fees and costs except that in case of a claim brought in a state where provision is made for separate award of legal fees and costs, the limit shall be the sum of US 58,000$ exclusive of legal fees and costs.

הודעה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בדבר הגבלת אחריות

ניתנת בזה הודעה לנוסעים בטיסה שמקום היעוד הסופי או מקום חניה בה נמצא בארץ אחרת ולא בארץ יעד היציאה, כי הוראות אמנה הידועה בתור אמנת ורשה עשויות לחול על כל הטיסה, לרבות קטעים שכולם בתוך ארץ היציאה או ארץ היעוד. בשביל נוסעים כאלה שטיסתם אל ארה"ב, מארה"ב או עם מקום חניה מוסכם בתוך ארה"ב, האמנה וחוזי תובלה מיוחדים הנכללים בתעריפים החלים על הטיסה, כוללים תנאי שלפיו אחריותם של מובילים מסוימים שהם צדדים לחוזים מיוחדים אלה, בגין מות או נזקי גוף של הנוסעים, מוגבלת במרבית המקרים לדמי נזק מוכחים אשר לא יעלו על 75,000$ ארה"ב לנוסע וכי האחריות עד לגבול הנ"ל לא תהיה תלויה ברשלנות המוביל.בשביל נוסעים כאלה אשר טסים באמצעות מוביל שאיננו צד לחוזים מיוחדים אלה או אשר אינם טסים אל ארה"ב, מארה"ב או עם מקום חניה מוסכם בתוך ארה"ב, אחריות המוביל בגין מות או נזקי גוף של נוסעים מוגבלת במרבית המקרים ל- 10,000$ ארה"ב או 20,000$ ארה"ב בקירוב.שמות המובילים שהינם צדדים לחוזים מיוחדים אלה עומדים לרשות בכל משרדי הכרטוס של כל מובילים כאלה וניתנים לעיון לפי בקשה. בדרך כלל ניתן להשיג כיסוי נוסף על ידי קניית ביטוח מחברה פרטית.הגבלת אחריותו של המוביל לפי אמנת ורשה או לפי חוזי תובלה מיוחדים כאלה, אינה פוגעת בביטוח כזה. לשם אינפורמציה נוספת, נא להיוועץ בחברת התעופה או בנציג חברת הביטוח.הערה: גבול האחריות הנ"ל של 75,000$ ארה"ב הינו כולל שכר טרחה והוצאות משפטיות, מלבד במקרה של תביעה המוגשת במדינה שבה קיימת הוראה לפסוק שכר טרחה והוצאות משפטיות בנפרד, שאז גבול האחריות יהיה בסך של 58,000$ להוציא שכר טרחה והוצאות משפטיות. הודעה

אם מסע הנוסע כולל מקום יעוד סופי או מקום חנייה במדינה אחרת מזו של מדינת היציאה , אמנת ורשה עשויה להיות ישימה והאמנה מסדירה ובמרבית המקרים מגבילה את אחריותו של המוביל במקרה מות או חבלה גופנית וכן במקרה של אבדן או היזק לכבודה, ראה גם הודעה הנושאת את הכותרת "הודעה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בדבר הגבלת אחריות".תנאי החוזה

 1. בחוזה זה "כרטיס" משמעותו כרטיס נוסע וכרטיס כבודה זה, שהתנאים וההודעות מהווים חלק ממנו, "תובלה" משמעותה זהה עם "הובלה" ו"הולכה", "מוביל" משמעותו כל המובילים או המתחייבים להוביל את הנוסע או את כבודתו לפי חוזה זה או לבצע כל שרות אחר אגב תובלה אוירית כזאת, "אמנת ורשה" משמעותה האמנה לאיחוד כללים מסוימים בדבר תובלה אוירית בינלאומית שנחתמה בורשה ב- 12 באוקטובר, 1929 או אמנה זו כפי שתוקנה בהאג ב- 28 בספטמבר, 1955, הכל לפי הישים מבינהם.
 2. תובלה על פי חוזה זה כפופה לכללים ולהגבלות הנוגעים לאחריות כפי שנקבעו באמנה, מלבד אם תובלה כזאת איננה "תובלה בינלאומית" כמוגדר באמנה.
 3. במידה והדבר לא יהיה בסתירה עם ההוראות הנכללות לעיל, כל תובלה ושירותים אחרים המבוצעים ע"י כל אחד מהמובילים, כפופים אל: 1. התנאים הנכללים בכרטיס זה, 2. תעריפים ישימים 3. תנאי ההובלה והתקנות המתייחסות אליהם של המוביל, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאים אלה (ואשר על פי בקשה ניתנים לעיון במשרדי המוביל), מחוץ לתובלה בין מקום בארה"ב או בקנדה וכל מקום מחוץ למדינות אלה, שעליה יחולו התעריפים התקפים בארצות אלה.
 4. שמו של הוביל יכול להיות מצויין בכרטיס בקיצור, השם המלא וקיצורו רשומים בתעריפים, בתנאי התובלה בתקנות ובלוחות הזמנים של המוביל. כתובתו של המוביל תהא שדה התעופה של מקום היציאה המצויין בכרטיס מול הקיצור הראשון של שם המוביל: מקומות החניה המוסכמים הם אותם המקומות המפורטים בכרטיס זה או הנקובים בלוחות הזמנים של המוביל כמקומות חניה רשומיםבקו המסע של הנוסע: תובלה שיש לבצעה לפי חוזה זה ע"י כמה מובילים בזה אחר זה, תראה כמבצע אחר.
 5. מוביל אוירי המוציא כרטיס לתובלה על הקוים של מוביל אוירי אחר, עושה כן בתור שלוחו של אותו מוביל אחר.
 6. כל פטור מאחריות או הגבלת אחריות של המוביל יחול על שלוחיו, עובדיו ונציגיו של המוביל וכל איש שבכלי הטייס שלו משתמש המוביל לצרי הובלה, שלוחיו, עובדיו ונציגיו.
 7. כבודה רשומה המובלת בתובלה בינלאומית תימסר למחזיק בכרטיס הכבודה, במקרה של נזק לכבודה יש להגיש תלונה בכתב למוביל, מיד לאחר גילוי נזק ולכל המאוחר תוך שבעה ימים מיום הקבלה; במקרה של איחור, יש להגיש תלונה תוך 21 יום מיום מסירת הכבודה. ראה תעריפים או תנאי תובלה המתייחסים לתובלה שאינה בינלאומית.
 8. כרטיס זה יפה לתובלה לתקופה של שנה אחת מיום הוצאתו, מלבד אם נאמר אחרת בכרטיס זה, בתעריפים, תנאי התובלה או התקנות המתייחסות אליהם של המוביל. דמי התובלה בגין התובלה, בהתאם לכרטיס זה, כפופים לשינוי לפני התחלת התובלה. המוביל זכאי לסרב את התובלה, באם לא שולמו דמי התובלה הישימים.
 9. המוביל מתחייב לעשות מיטב מאמצים להוביל את הנוסע ואת הכבודה בזמן מתקבל על הדעת. המוביל איננו ערב לזמנים הנקובים בלוחות זמנים או בכל מקום אחר והם אינם מהווים חלק מחוזה זה. הזכות בידי המוביל, ללא הודעה, להשתמש במובילים או בכלי טיס, ממלאי מקום ובמקרה של צורך, לשנות או להחסיר כל מקום חניה הנקוב בכרטיס. לוחות הזמנים ניתנים לשינוי ללא הודעה. המוביל איננו מקבל על עצמו כל אחריות לתובלה מקשרת.
 10. הנוסע חייב למלא אחרי דרישות נסיעה ממשלתיות, להמציא את מסמכי היציאה, הכניסה וכל מסמכים דרושים אחרים ולהגיע לשדה התעופה בזמן הנקוב ע"י המוביל או באם אין זמן קבוע לכך, בעוד מועד המאפשר השלמת סידורי היציאה.
 11. אין לכל שלוח, עובד או נציג של המוביל כל סמכות לשנות כל הוראה מהוראות חוזה זה או לותר עליה.

 

Restricted Articles

For safety reasons, dangerous articles such as those listed below, must not be carried in passengers baggage.Briefcases and attaché cases with installed alarm devices compressed gasses (Flammable, non-flammable and poisons) such as butane, oxygen, propane, aqualung cylinders, corrosive such as acid, alkalis and wet cell batteries. Etiologic agents (bacteria, viruses etc.), explosives, munitions, fireworks and fares. Flammable liquids and solids such as lighter or heater fuels, matches and articles, which are easily ignited. Radio-active materials, Oxidizing materials such as bleaching powder, peroxides poisons such as arsenic, cyanides, insecticides, weedkillwers and other restricted articles such as mercury, magnetized material, offensive or irritating materials. Medicines and toiletries in limited quantities which are necessary or appropriate for the passenger during the journey, such as hair sprays, perfumes and medicines containing alcohol, may be carries.Further information is available on request